Południe Wrocławia jednoczy się wokół wspólnych problemów – nowa inicjatywa osiedlowych radnych

W poprzedniej kadencji Rady Osiedla rozpoczęliśmy rozmowy z naszymi sąsiadami z Wojszyc, Jagodna, Krzyków-Partynic. Głównym celem współpracy była budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia – przyspieszenie realizacji tego projektu.

Po wyborach, w radach osiedli zmieniły się zarządy, radni, ale wszyscy nadal zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy działać wspólnie, że razem możemy więcej.  W siedzibie RO Ołtaszyn w ciągu ostatnich miesięcy spotykaliśmy się regularnie z przedstawicielami sąsiednich rad osiedlowych. Określiliśmy trzy obszary, w których powinniśmy zabierać głos razem.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że zmiany na terenie jednego z osiedli nie rozwiążą problemów pozostałych – tylko kompleksowe inwestycje, które będą realizowane na terenie całego południa Wrocławia przyniosą wymierne efekty i korzyści dla mieszkańców.

Rady Osiedli uzgodniły wspólną treść porozumienia:

Zgodnie z § 6 ust 3c Statutów Osiedli, działając w celu poprawy warunków życia
i zamieszkania mieszkańców, Osiedla: Ołtaszyn, Krzyki-Partynice, Wojszyce i Jagodno zawierają Porozumienie o wzajemnej współpracy.

Na mocy niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się do wspólnego działania
i prezentowania przed organami samorządowymi uzgodnionych stanowisk w spawach:

  1. Rozpoczęcia i realizacji ostatniego, etapu budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Zakończenie budowy południowego odcinka obwodnicy, spowoduje zamknięcie tzw. ringu wokół miasta. Będzie to skutkowało odciążeniem od ruchu samochodowego południowych rejonów miasta, również w zakresie ruchu tranzytowego z sąsiednich gmin, ograniczeniem emisji spalin i zmniejszeniem korków na drogach.

Reorganizacji systemu połączeń komunikacji zbiorowej w obrębie południowych rejonów miasta w tym:

– zmiany rozkładów i częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej,

– utworzenie nowych tras autobusowych, zapewniających połączenia między osiedlami oraz osiedli z węzłami przesiadkowymi (np. z tramwajami),

– dostosowanie ilości i lokalizacji przystanków do aktualnej struktury demograficznej
z uwzględnieniem obszarów o największej gęstości zaludnienia.

  1. Przyspieszenia realizacji projektów budowy nowych szkół i placówek oświatowo-kulturalnych na terenach osiedli, w celu zapewnienia właściwych warunków nauki dla  dzieci i młodzieży.

Strony zobowiązują się do utrzymywania cyklicznych kontaktów, przygotowywania wspólnych akcji medialnych oraz oświadczeń, pism i petycji w zakresie trzech wyszczególnionych powyżej obszarów działań.

 

Jednym pierwszych wspólnych działań, było pismo w sprawie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia skierowane do Marszałka Cezarego Przybylskiego. W odpowiedzi zaproponowano nam spotkanie z p. Jerzym Michalakiem, które odbędzie się w środę 22.11.2017r. w siedzibie Rady Osiedla Ołtaszyn. Zaproszono przedstawicieli Rad Osiedlowych, które podpisały się pod porozumieniem Południowych Osiedli Wrocławia. Możemy też przekazać Państwu kolejną dobrą informacje – do wspólnej inicjatywy chce przyłączyć się Rada Osiedla Klecina.

Południe Wrocławia wymaga inwestycji i mądrych decyzji urzędników. Problemy z komunikacją, edukacją dzieci narastają i powinny być rozwiązane możliwie szybko. Już najwyższy czas, aby „zrównoważony rozwój Wrocławia” dotarł do naszych osiedli. Będziemy o to się starać wspólnie z naszymi sąsiadami.

Sebastian Wilk

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ołtaszyn